ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

Apr 25

ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

บทความแนะนำจาก INCquity วิธีการคำนวณค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ = ยอดขายสุทธิ / ลูกหนี้เฉลี่ย


ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

ดังนั้น ROE ของบริษัท ค. เท่ากับ 1,20วิดีโอ ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

ศาสตร์ TraderDesign EP.2 ตอน : วิธีก้าวมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเสถียรของระบบ

อ่านเกี่ยวกับ ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะหยิบยกเรื่องของกำไร - ขาดทุนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ในอนาคตอยู่เสมอ ซึ่งจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลดีไม่แำพ้กันนั่นก็ึิืคือ วิธีการหาค่าผลตอบแทนต่อยอดขายหรือที่เรียกว่า Net Profit Margin ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวิศวกรรมทางการเงินดีๆที่จะช่วยตอบคำถามได้ว่าธุรกิจของคุณในขณะนี้มีสภาพการเงินเป็นอย่างไร โดยข้อดีของวิธีการนี้ก็คือผู้ประกอบการจะสามารถทราบได้ทันทีว่ากิจการที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้นั้นมีำกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับยอดขาย ณ ปัจจุบัน โดยวิธีการหาค่ามีขั้นตอนดังนี้

ตัวแปรสำคัญ คือ กำไรสุทธิหลังหักภาษี และยอดขายรวมทั้งหมด

เริ่มจากผู้ประกอบการจะต้องไปทำการรวบรวมข้อมูลตัวแปรทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้ก่อน คือ กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีออกแล้ว และยอดขายรวมทั้งหมดที่ได้มาจากการขายสินค้า พอได้ข้อมูลทั้ง 2 อย่างมาแล้วจึงค่อยมาเริ่มคำนวณหาค่ากัน โดยเริ่มจากการนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีมาคูณด้วยหนึ่งร้อย ผลที่ได้ออกมาให้นำมาหารด้วยจำนวนของยอดขายอีกหนึ่งครั้งจึงจะได้ผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบพิจารณาว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีผลกำไรที่คุ้มค่าหรือไม่ โดยทฤษฏีดังกล่าวมีค่าสมการ ดังนี้

ซึ่งหากผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้ายออกมาเป็นค่าบวกนั่นเท่ากับว่าธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่มีผลงานการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิสะสมอยู่ และหากยิ่งบวกมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายถึงธุรกิจของผู้ประกอบการก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหากผลลัพธ์ที่ออกมามีค่าติดลบนั่นจะเท่ากับธุรกิจของผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหาขาดทุนอยู่นั่นเอง

แต่ทั้งนี้หากค่าของผลลัพธ์ที่ได้มามีมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งมากกว่าร้อยละอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นั่นเป็นสัญญาณส่งเสริมให้ผู้ประกอบการควรที่จะลงทุนในกิจการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจของคุณประจักษ์ต้องการคำนวณหาผลตอบแทนต่อยอดขายสินค้าของกิจการตนเอง โดยกิจการของคุณประจักษ์มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 85,000 บาท มียอดขายรวมอยู่ที่ 1,200,000 บาท สามารถคำนวณหาค่าตอบแทนต่อยอดขายโดยแทนที่ด้วยสูตรสมการดังต่อไปนี้

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ 7.083 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ปิดตัวในแดนบวกแสดงว่าธุรกิจมีกำไรสุทธิสะสมอยู่ที่ร้อยละ 7.083 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีต่อการทำธุรกิจของคุณประจักษ์อย่างมาก เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดมีผลกำไรมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ค่าที่ได้ออกมายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จึงขอแนะนำว่าคุณประจักษ์ไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนเพิ่มอีก เพราะถึงแม้ธุรกิจจะมีผลกำไรก็จริง แต่ร้อยละที่ได้มามันมีค่าที่น้อยเกินและอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพิ่มนัก

ผลตอบแทนต่อยอดขายเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยแจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่มีความคุ้มค่ามากขนาดไหน ซึ่งคนที่ทำมาค้าขายทุกคนจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาที่สูญเสียไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ให้ผลตอบแทนกลับมาไม่คุ้มค่ามันคือความหายนะทางธุรกิจที่มิอาจจะประเมินค่าได้ แถมยังเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างไม่มีวันเรียกคืนได้อีกด้วย

บทความแนะนำจาก INCquity วิธีการคำนวณค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

Source: http://www.op.mahidol.ac.th/orfa/ratio.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระ

ศาสตร์ TraderDesign EP.2 ตอน : วิธีก้าวมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเสถียรของระบบ

วิดีโอ ก้าว แรก สู่ เทรดเดอร์ อิสระผลตอบแทนต่อยอดขายเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยแจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่มีความคุ้มค่ามากขนาดไหน ซึ่งคนที่ทำมาค้าขายทุกคนจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาที่สูญเสียไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ให้ผลตอบแทนกลับมาไม่คุ้มค่ามันคือความหายนะทางธุรกิจที่มิอาจจะประเมินค่าได้ แถมยังเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างไม่มีวันเรียกคืนได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกิจการจะไม่เปิดเผยยอดขายเชื่อสุทธิใน งบการเงิน  ในทางปฏิบัติเราจึงใช้ยอดขายสุทธิเป็นตัวตั้งแทน ดังนั้น

รวมทรัพย์สิน 10,000 รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 10,000          อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

          อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio)

          อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

          อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio)

          อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

          อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) คือ อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียนและ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่อง ของกิจการในการที่จะชำระหนี้ระยะสั้น หากอัตราส่วนนี้มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ทำให้อาจมีปัญหาในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ หากอัตราส่วนนี้มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียน มากพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้น แต่หากมีค่าสูงกว่า 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์ ์ของกิจการไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามสินทรัพย์หมุนเวียนบางประเภท เช่น สินค้าคงเหลือ  อาจมีมูลค่าลดลง หากต้องรีบขายเพื่อนำไปชำระหนี้ ทำให้บางทีเราอาจใช้อัตราส่วนที่ไม่นำสินค้าคงเหลือมาคิดด้วย หรือเรียกว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  (Quick ratio)

          สูตรการคำนวณ

          อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

          อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ( Quick ratio หรือ Acid test ratio) คือ อัตราส่วนที่ปรับปรุงมาจาก อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ซึ่งในการคำนวณจะไม่นำ สินค้าคงเหลือ มาคิดรวมกับ สินทรัพย์หมุนเวียน อื่น ๆ เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า และ สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด เนื่องจากสินค้าคงเหลือสามารถ แปลงเป็นเงินสดได้ช้ากว่า และอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วบอกถึง สภาพคล่อง ของกิจการได้ดีกว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน

          สูตรการคำนวณ

          อัตราส่วนเงินสด

          อัตราส่วนเงินสด (Cash ratio) คือ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ สภาพคล่อง ของกิจการที่ตั้งอยู่บนหลัก ความระมัดระวังที่สุด โดยจะนำ สินทรัพย์หมุนเวียน ที่เป็น เงินสด และ หลักทรพย์ในความต้องการของตลาด หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน หากอัตราส่วนนี้สูงหมายถึงกิจการมีสภาพคล่องสูง แต่หากสูงมากอาจหมายถึงกิจการ ถือเงินสดไว้มากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ลดลง จึงควรดูอัตรา ส่วนประสิทธิภาพ ในการใช้สินทรัพย์ควบคู่กันด้วย

          สูตรการคำนวณ

          อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้

          อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) คือ จำนวนครั้งที่กิจการสามารถ เก็บเงินจากการขายเชื่อได้ คำนวณโดยยอดขายเชื่อสุทธิหารด้วย ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย โดยที่ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย คือลูกหนี้การค้าต้นงวดบวกลูกหนี้การค้าปลายงวดหารด้วย 2 หากอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้สูงหมายความว่า กิจการสามารถเก็บเงินจากการขายเชื่อได้เร็ว แต่หากอัตรานี้สูงเกินไปอาจหมายถึงกิจการเข้มงวดในการให้เครดิต กับลูกค้ามากเกินไปทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นการนำอัตราส่วนนี้ไปเปรียบเทียบกับกิจการอื่น จึงควรดูนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกหนี้ของกิจการด้วย

          สูตรการคำนวณ

          ระยะเวลาเก็บหนี้           ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) คือ การคำนวนให้เห็นถึงระยะเวลา ในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ ผลการคำนวนต่ำจะแสดงถึงคุณภาพของลูกหนี้ที่สามารถชำระได้เร็ว           สูตรการคำนวณ

          อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

          อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) คือ จำนวนครั้งที่กิจการสามารถขาย สินค้าคงเหลือ ออกไปได้ คำนวณโดยใช้ต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ย โดยที่สินค้าคงเหลือเฉลี่ย คือสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกสินค้าคงเหลือปลายงวดหารด้วย 2 หากอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสูง หมายความว่ากิจการสามารถขายสินค้าได้เร็ว แต่หากอัตรานี้สูงเนื่องจากสินค้าคงเหลือน้อยเกินไป จนทำให้สินค้าไม่พอขายและต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด ดังนั้นจึงต้องมี การบริหารสินค้าคงเหลือ ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป           

          สูตรการคำนวณ

          ระยะเวลาขายสินค้า           ยิ่งขายได้เร็ว ระยะเวลาสั้น ยิ่งดี

          สูตรการคำนวณ

          อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

          เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากเกินความต้องการ

          สูตรการคำนวณ

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ = ยอดขายเชื่อสุทธิ / ลูกหนี้เฉลี่ย

โดยที่ ลูกหนี้เฉลี่ยคำนวณได้จาก :

ลูกหนี้เฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด) / 2

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกิจการจะไม่เปิดเผยยอดขายเชื่อสุทธิใน งบการเงิน  ในทางปฏิบัติเราจึงใช้ยอดขายสุทธิเป็นตัวตั้งแทน ดังนั้น

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ = ยอดขายสุทธิ / ลูกหนี้เฉลี่ย

Source: http://incquity.com/articles/money-talk/calculate-net-profit-margin