คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

Apr 07

คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)


คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก


วิดีโอ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือSmartbiz ชุด 1/26 การออกใบส่งของซื้อเชื่อสินค้า (ไม่ค้น PO)

อ่านเกี่ยวกับ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ Active and Passive Voice

การใช้ Active and Passive Voice

-ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่มีประธานเป็นทำกริยานั้นโดยตรง โดยที่จะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆแบบนี้

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)

Source: https://uraipornblog.wordpress.com/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

คู่มือSmartbiz ชุด 1/26 การออกใบส่งของซื้อเชื่อสินค้า (ไม่ค้น PO)

วิดีโอ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก-ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่มีประธานเป็นทำกริยานั้นโดยตรง โดยที่จะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆแบบนี้