ขาดทุน หมายถึง

Apr 07

ขาดทุน หมายถึง

ขาดทุนคือกำไร พระราชดำรัสในหลวง ขาดทุน หมายถึง.

วิดีโอ ขาดทุน หมายถึงdangsc: ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรืบริษัท โดยทั่วไปแบ่งตามทุน ยกเว้นมีการจดหุ้นทุนอื่นเช่นหุ้นบุริมสิทธิอาจมีการกำหนดเงินปันผลเพ่ิมเติมกว่าหุ้นสามัญ กรณีห้างหุ้นส่วนถ้าต้องการแบ่งกำไรแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุน ก็ต้องระบุเป็นหยังสือยื่นการจดทะเบียนด้วย

ให้สามารถเริ่มต้นปฎิบัติงานได้อย่างนักบัญชีที่มีประสบการณ์มาแล้ว

ให้สามารถเริ่มต้นปฎิบัติงานได้อย่างนักบัญชีที่มีประสบการณ์มาแล้วอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแบ่งกำไรขาดทุนหมายถึง

ฝ้าย: ต้องการทำรายงาน แบบแบ่งเท่ากัน แบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน แบ่งตามอัตราทุนถัวเฉลี่ย

dangsc: ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรืบริษัท โดยทั่วไปแบ่งตามทุน ยกเว้นมีการจดหุ้นทุนอื่นเช่นหุ้นบุริมสิทธิอาจมีการกำหนดเงินปันผลเพ่ิมเติมกว่าหุ้นสามัญ กรณีห้างหุ้นส่วนถ้าต้องการแบ่งกำไรแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุน ก็ต้องระบุเป็นหยังสือยื่นการจดทะเบียนด้วย

Source: http://avaccount.com/accountcontent/index.php/topic,14923.0.html


ขาดทุน หมายถึง